Договор аренды

 

 

 

 

Клієнтський договір № ___________
                                                   № замовлення

місто Київ                                                                                                                                                                                                                                         ____.____._______ рік
                                                                                                                                                                                                                                                                     дата

 

___________________________________, що являється платником податку на загальних підставах в особі ___________________________ (надалі іменується Замовник) з однієї сторони,
        форма власності та назва організації                                                                                                                                                                      посада, ПІБ

та ___________________________________________________ (надалі іменується Виконавець) в особі _________________________, діючого на підставі ___________________________ ,
                              форма власності та назва організації                                                                                                           ПІБ                                                                              свідоцтво, серія, №, дата

з іншої сторони, заключили даний Договір про нижченаведене:


1. Предмет договору.

1.1. За даним Договором Виконавець за плату та за завданням Замовника зобов’язується надати комплекс послуг з організації розважального заходу, а саме заходу на річковому плаваючому судні в акваторії річки Дніпро в Києві та поблизу м. Києва.

2. Права та обов’язки сторін.

2.1. Для виконання даного Договору Виконавець зобов’язується організувати розважальні послуги
на плаваючому судні «____________________________» ____.____.________ року  з ____:____ години до ____:____ годин в місці 
зустрічі та розставання з гостями на причалі
                                                        назва плаваючого судна                                  дата                          час початку рейсу         час закiнчення рейсу
___________________________________________________________
                  назва чи зазначення причалу / адреси / iн. показчикiв

2.2. Для виконання даного Договору Змовник зобов’язується:

2.2.1. Під час здійснення прогулянкової поїздки не допускати використання особами, що знаходяться на судні під відповідальність Замовника (своїми клієнтами, співробітниками та іншими залученими їм особами), судна в цілях, що не відповідають призначенню поїздки та/або несуть ризик псування або пошкодження судна та/або майна, що на ньому знаходиться;

2.2.2. Виконувати та забезпечити виконання особами, що знаходяться на судні під відповідальність Замовника, правил пожежної безпеки, охорони праці, норм і правил санітарії, інших загальнообов’язкових правил та норм поведінки, а також спеціальних (внутрішніх) вимог безпеки під час перебування на даному судні, так само як і законних, розумних та обгрунтованих вимог старшого на судні;

2.2.3. Про всі інциденти та/або нестандартні ситуації, та/або надзвичайні події, що загрожують життю та здоров’ю людей і збереженню майна, в тому числі третіх осіб, негайно інформувати старшого на судні та представника Виконавця, а також приймати посильні заходи для їх попередження, не піддаючи себе при цьому ризику.

2.3. Сторони мають право вимагати одна від одної добросовісного виконання прийнятих зобов’язань.


3. Вартість послуг та порядок розрахунків.

3.1. Загальна вартість послуг, що надаються згідно даного договору становить: _________________________________________ грн. (________________________________), в тому числі:
                                                                                                                                                                  загальна вартiсть замовлення з урахуванням податкiв                            сума прописом

3.1.1. ___________________________________________________  становить ___________________________ грн. 
                                                           назва послуги                                                                                                 вартiсть                

3.1.2.  

3.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в наступному порядку:

3.2.1. Оплата в розмірі 50% від вартості послуг згідно п.2.1 вноситься Замовником не пізніше 3-х робочих днів від моменту укладення даного Договору, що являється вартістю бронювання розважального заходу на плаваючому судні згідно п.2.1.                              

3.2.2. Частина оплати, що залишилася, а саме ______________ грн. вноситься замовником не пізніше 4-х робочих днів до початку виконання послуг згідно п.2.1.

      
                                                      4. Відповідальність сторін та порядок вирішення суперечок.

4.1. За порушення зобов’язань, що витікають з умов даного Договору, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. При цьому винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані цим збитки.

4.2. Усі суперечності та спори, що виникли з даного Договору чи в зв’язку з ним, вирішуються шляхом проведення переговорів представниками сторін. У випадку неможливості досягнення згоди суперечка передається на розгляд до суду у відповідності з правилами підвідомчості і підсудності, встановленими чинним законодавством України. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів являється для Сторін обов’язковим.

4.3. Замовник несе майнову відповідальність за шкоду, завдану ним або іншими особами на судні під відповідальність Замовника, майну Виконавця, або третіх осіб.

4.4. У випадку порушення Замовником п. 3.2 Договору та зриву (відміни) в зв’язку з цим розважального заходу на плаваючому судні, вартість бронювання розважального заходу на плаваючому судні згідно п.2.1 не повертається.    Можливість подальшого виконання Договору обговорюється Сторонами шляхом укладання Додаткового погодження до Договору.


5. Термін дії, обставини форс-мажор та інші умови Договору.

5.1. Даний договір набуває чинності з моменту підписання та діє до моменту завершення розважального заходу.

5.2. При розірванні договору за ініціативою Замовника кошти, внесені Замовником в порядку виконання п. 3.2.1 даного Договору, не повертаються.

5.3. Одностороння зміна умов або відмова від Договору не допускається.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення Договору у випадку дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які трапилися не по їх волі та перешкоджають виконанню Договору. Такими обставинами є: війна та військові дії, повстання, страйки, локаути, масові заворушення, ембарго, обмеження подачі електроенергії та енергоносіїв, епідемії, пожежі, вибухи, природні катастрофи, дорожні пригоди.

5.5. Даний Договір складений і укладений при повному розумінні Сторонами його умов українською мовою на двох сторінках у двох примірниках рівної юридичної сили по одному для кожної із Сторін.

 

6. Реквізити та підписи сторін.

                                                                       Замовник:                                                                                                       Виконавець:

 

                                                                 Реквiзити замовника                                                                                             Реквiзити виконавця                                                                                                                          

 

 

 

 
                                    ____________________ /__________________________                                       ____________________ /__________________________
                                    М.П.                                          ПІБ замовника                                                       М.П.                                          ПІБ виконавця

 

 

 

 

 

Быстрый подбор